Organisation

Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Till Arena Idé är ett vetenskapligt, ett fackligt, ett juridiskt och ett ekonomiskt råd knutet.

Boa Ruthström är chef för Arena Idé. Lisa Pelling är utredningschef och Sandro Scocco är chefsekonom. Maja Dahl är kommunikationsansvarig.

Arena Idés vetenskapliga råd

Arena Idé ska fungera självständigt gentemot såväl sina kärn- som projektfinansiärer. För att förstärka denna självständighet har Arena Idé knutit till sig ett vetenskapligt råd. Rådet har en central betydelse för Arena Idés idéutveckling, som rådgivare till Arena Idés löpande verksamhet och bidrar till den vetenskapliga kvaliteten på våra rapporter. Rådet diskuterar dessutom innehåll och ger idéer till Arena Idés årsbok.

Rådet består av fristående forskare vid olika universitet och högskolor. Enskilda ledamöter deltar i olika projekt som Arena Idé bedriver. Följande personer ingår i rådet:

Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Susanne Fransson
, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet
Peo Hansen, statsvetare och docent vid REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet
Stefan Jonsson, professor vid REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet samt författare och kritiker i Dagens Nyheter
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på JUSEK
Ingemar Lindberg, jur.kand. och f.d. LO-utredare
Edda Manga, fil.dr i idéhistoria, Uppsala universitet
Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, Lunds universitet
Carl-Ulrik Schierup, professor, föreståndare för REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier
Adrienne Sörbom, fil.dr i sociologi, Stockholms universitet
Magnus Wennerhag, fil.dr i sociologi, Södertörns högskola

Arena Idés fackliga råd

Arenagruppen står nära fackföreningsrörelsens värderingar. I fackliga rådet ingår representanter för de fackliga organisationer som samarbetar med Arena Idé. Rådet diskuterar Arena Idés verksamhetsinriktning, kommer med idéer och uppslag till projekt, samt bidrar med perspektiv från den fackliga världen.

Det fackliga rådet bildades för att erbjuda ett forum för de fackliga organisationer som Arena idé samarbetar med. Syftet är att testa idéer på fackliga frågor som är intressanta att behandla inom Arena Idés verksamhet och ge förbundsrepresentanterna möjlighet att väcka nya frågor.

Rådet består i dag av:

Thomas Abrahamsson, SEKO
Dag Andersson, ST
Stefan Carlén, Handels
Samuel Engblom, TCO
Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
Åsa Märs, Unionen
Erica Sjölander, IF Metall
Lars Lindgren, Transport
Thord Ingesson, LO
Karl Lundberg, Vision

Arena Idés ekonomiska råd

Arenas ekonomiska råd är en verksamhet inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att utifrån en radikal och progressiv utgångspunkt bredda den ekonomiska och politiska diskussionen i Sverige. Vi vill skapa en oberoende arena för kunskapsutveckling och förnyelse av den ekonomiska debatten.

Arenas ekonomiska råd arrangerar seminarier om ekonomiska frågor. Seminarierna är öppna till sin karaktär och uppläggning, och vänder sig till forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner, liksom till utredare, journalister och andra intresserade.

Ansvarig är Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom.

Ny Tid

Ny Tid är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att främja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Projektet söker inspiration från såväl andra länder som de senaste forskarrönen.

Inom projektet publicerar vi rapporter och uppsatser kring en rad frågor och med en bred ansats. Rapporterna presenteras och diskuteras på offentliga seminarier.

 

Arena Idés juridiska råd

Rami Al-Khamisi, student, Stockholms universitet

Maria Bexelius, doktorand Uppsala Universitet

Agnes Hellner, doktorand Uppsala Universitet

Petra Hall, Unionen

Carl Josefsson, Svea Hovrätt

Sofia Råsmar, TCO

Oskar Taxén, Kommunal

Kerstin Ahlberg, Stockholms Universitet

Claes-Mikael Jonsson, LO

Robert Sjunnebo, LO

Ignacio Vita, advokat och doktorand, Uppsala universitet

Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningen